Gia phả tộc NguyễnNguyễn Chương ♂ ch
tên gọi (3 Chương )
ngày sanh 1961 - 2012
thọ 52 tuổi
ngày giỗ 11-09 AL
cha Nguyễn Thặng ♂ ch
thọ 80 tuổi
mẹ Nguyễn thị Sen ♀ ch
(Xuân)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Nuôi ♀ ch
3. Nguyễn thị Thanh ♀ 55 tuổi (56)
4. Nguyễn thị Thu ♀ 50 tuổi (51)
5. Nguyễn Hà ♂ 49 tuổi (50)

vợ 1
Nguyễn thị Lan ♀
58 tuổi (60) Canh Tý

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn văn Lâm ♂36 tuổi (37)
2. Nguyễn Thành Liêm ♂33 tuổi (35)
3. Nguyễn Thành Lưu ♂31 tuổi (32)
4. Nguyễn Thành Luân ♂29 tuổi (30)