Gia phả tộc NguyễnVõ thị Mực ♀ (dâu)
ngày sanh dd-mm-1948
71 tuổi (72) Mậu Tý

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn văn Tha (8 Tha) 79 tuổi (80) Canh Thìn
quan hệ: cưới

con
1. Nguyễn văn Vinh ♂49 tuổi (50)
2. Nguyễn văn Trung ♂46 tuổi (48)
3. Nguyễn văn Quang ♂45 tuổi (46)
4. Nguyễn văn Tâm ♂40 tuổi (41)
5. Nguyễn văn Tấn ♂34 tuổi (35)