Gia phả tộc NguyễnNguyễn Thị Tám ♀ (dâu)
ngày sanh dd-mm-1969
50 tuổi (51) Kỷ Dậu
cha Nguyễn Thanh
mẹ Nguyễn Thị Thanh

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Văn Hùng ♂ 52 tuổi (52) Mậu Thân
quan hệ: cưới

con
1. Nguyễn Thị Thúy Kiều ♀30 tuổi (31)
3. Nguyễn Thị Thúy Diễm ♀28 tuổi (29)
4. Nguyễn Văn Khắc Huy ♂25 tuổi (26)
5. Nguyễn Văn Khắc Chương ♂21 tuổi (22)