Gia phả tộc NguyễnNguyễn Thanh Cường ♂
tên gọi (2 Cường)
ngày sanh dd-mm-1958
61 tuổi (62) Mậu Tuất
cha Nguyễn Đôn ♂ ch
(Bốn Đôn) thọ 68 tuổi
mẹ Nguyễn thị Hường ♀
(bà Đôn) 83 tuổi (84)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn văn Danh ♂ ch thọ 56 tuổi
3. Nguyễn Hồng Di ♂ ch
4. Nguyễn văn Dân (5 Dân) ch
5. Nguyễn văn Ta (6 Ta)
6. Nguyễn thị Lan ♀ ch thọ 43 tuổi
7. Nguyễn Hùng Binh (8 Binh)
8. Nguyễn Chiến Sỹ (9 Sỹ)

vợ 1
Trần thị Của ♀
62 tuổi (63) Đinh Dậu

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Quốc Vương ♂36 tuổi (37)
2. Nguyễn Quốc Khanh ♂
3. Nguyễn Quốc Huân ♂
4. Nguyễn Quốc Huỳnh ♂28 tuổi (29)