Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Danh ♂ ch
ngày sanh 1960 - 2015
thọ 56 tuổi
ngày giỗ 25-12 AL
cha Nguyễn Đôn ♂ ch
(Bốn Đôn) thọ 68 tuổi
mẹ Nguyễn thị Hường ♀
(bà Đôn) 83 tuổi (84)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Thanh Cường (2 Cường) 61 tuổi (62)
3. Nguyễn Hồng Di ♂ ch
4. Nguyễn văn Dân (5 Dân) ch
5. Nguyễn văn Ta (6 Ta)
6. Nguyễn thị Lan ♀ ch thọ 43 tuổi
7. Nguyễn Hùng Binh (8 Binh)
8. Nguyễn Chiến Sỹ (9 Sỹ)

vợ 1
Huỳnh thị Búp ♀

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Minh Nghĩa ♂28 tuổi (30)
2. Nguyễn thị Dương ♀
3. Nguyễn văn Hoàng ♂