Gia phả tộc NguyễnNguyễn Thị Thúy Kiều ♀
ngày sanh dd-mm-1989
30 tuổi (31) Kỷ Tỵ
nơi sanh Mộ Đức, Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Nguyễn Văn Hùng ♂
52 tuổi (52)
mẹ Nguyễn Thị Tám ♀
50 tuổi (51)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
3. Nguyễn Thị Thúy Diễm ♀ 28 tuổi (29)
4. Nguyễn Văn Khắc Huy ♂ 25 tuổi (26)
5. Nguyễn Văn Khắc Chương ♂ 21 tuổi (22)