Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Lan ♀ ch
ngày sanh 1970 - 2012
thọ 43 tuổi
ngày giỗ 20-09 AL
cha Nguyễn Đôn ♂ ch
(Bốn Đôn) thọ 68 tuổi
mẹ Nguyễn thị Hường ♀
(bà Đôn) 83 tuổi (84)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Thanh Cường (2 Cường) 61 tuổi (62)
2. Nguyễn văn Danh ♂ ch thọ 56 tuổi
3. Nguyễn Hồng Di ♂ ch
4. Nguyễn văn Dân (5 Dân) ch
5. Nguyễn văn Ta (6 Ta)
7. Nguyễn Hùng Binh (8 Binh)
8. Nguyễn Chiến Sỹ (9 Sỹ)

chồng 1
Nguyễn văn Sanh ♂ ch

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Luyến ♀
2. Nguyễn thị Lài ♀
3. Nguyễn thị Lam ♀