Gia phả tộc NguyễnNguyễn Văn Khắc Chương ♂
ngày sanh dd-mm-1998
21 tuổi (22) Mậu Dần
nơi sanh Mộ Đức, Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Nguyễn Văn Hùng ♂
51 tuổi (52)
mẹ Nguyễn Thị Tám ♀
50 tuổi (51)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Thị Thúy Kiều ♀ 30 tuổi (31)
3. Nguyễn Thị Thúy Diễm ♀ 27 tuổi (29)
4. Nguyễn Văn Khắc Huy ♂ 25 tuổi (26)