Gia phả tộc NguyễnPhạm Hành ♂ (rể)
ngày sanh dd-mm-1964
55 tuổi (56) Giáp Thìn

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
vợ
Nguyễn Thị Lữ ♀ 54 tuổi (55) Ất Tỵ
quan hệ: cưới

con
1. Phạm Ngọc Thiện ♂36 tuổi (37)
2. Phạm Ngọc Châu ♂33 tuổi (34)
3. Phạm Ngọc Tuyến ♂30 tuổi (32)
4. Phạm Thị Thu ♀27 tuổi (29)
5. Phạm Ngọc Linh ♂25 tuổi (26)