Gia phả tộc NguyễnPhạm Ngọc Thiện ♂
ngày sanh dd-mm-1983
36 tuổi (37) Quý Hợi
cha Phạm Hành ♂
55 tuổi (56)
mẹ Nguyễn Thị Lữ ♀
54 tuổi (55)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Phạm Ngọc Châu ♂ 33 tuổi (34)
3. Phạm Ngọc Tuyến ♂ 29 tuổi (32)
4. Phạm Thị Thu ♀ 26 tuổi (29)
5. Phạm Ngọc Linh ♂ 25 tuổi (26)

vợ 1
Trần thị Oanh (An)
34 tuổi (36) Giáp Tý

quan hệ cưới
 
con
1. Phạm Ngọc Tường Vy ♀11 tuổi (12)