Gia phả tộc NguyễnNguyễn Ngô ♂ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ 07-12 AL
nơi chôn cất thôn Lương Nông, xã Đức Trung, Mộ Đức
cha Nguyễn Thê ♂ ch
mẹ Hồ thị Thê ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Thi ♂ ch
3. Nguyễn Kiền ♂ ch

vợ 1
Trần thị Trinh (Câu) ch

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Câu (Thất Bảo) ch
2. Nguyễn thị Rô ♀ chthọ 75 tuổi
3. Nguyễn thị Kế ♀ ch
4. Nguyễn văn Phúc ♂ ch
5. Nguyễn Thảo (Khiết) chthọ 48 tuổi
6. Nguyễn thị Xảo ♀ ch
7. Nguyễn Khuyến (Hương) chthọ 60 tuổi