Gia phả tộc NguyễnPhạm Ngọc Châu ♂
ngày sanh dd-mm-1986
33 tuổi (34) Bính Dần
cha Phạm Hành ♂
55 tuổi (56)
mẹ Nguyễn Thị Lữ ♀
54 tuổi (55)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Phạm Ngọc Thiện ♂ 36 tuổi (37)
3. Phạm Ngọc Tuyến ♂ 29 tuổi (32)
4. Phạm Thị Thu ♀ 26 tuổi (29)
5. Phạm Ngọc Linh ♂ 25 tuổi (26)