Gia phả tộc NguyễnPhạm Ngọc Tuyến ♂
ngày sanh dd-mm-1989
29 tuổi (32) Mậu Thìn
cha Phạm Hành ♂
55 tuổi (56)
mẹ Nguyễn Thị Lữ ♀
54 tuổi (55)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Phạm Ngọc Thiện ♂ 36 tuổi (37)
2. Phạm Ngọc Châu ♂ 33 tuổi (34)
4. Phạm Thị Thu ♀ 26 tuổi (29)
5. Phạm Ngọc Linh ♂ 25 tuổi (26)