Gia phả tộc NguyễnPhạm Thị Thu ♀
ngày sanh không rõ
cha Phạm Hành ♂
55 tuổi (56)
mẹ Nguyễn Thị Lữ ♀
54 tuổi (55)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Phạm Ngọc Thiện ♂ 35 tuổi (37)
2. Phạm Ngọc Châu ♂ 33 tuổi (34)
3. Phạm Ngọc Tuyến ♂ 29 tuổi (32)
5. Phạm Ngọc Linh ♂

chồng 1
Phạm Quyết ♂

quan hệ cưới
 
con
1. Phạm Minh Thắng ♂ chthọ 7 tuổi