Gia phả tộc NguyễnPhạm Thị Thu ♀
ngày sanh dd-mm-1992
26 tuổi (29) Tân Mùi
cha Phạm Hành ♂
55 tuổi (56)
mẹ Nguyễn Thị Lữ ♀
54 tuổi (55)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Phạm Ngọc Thiện ♂ 36 tuổi (37)
2. Phạm Ngọc Châu ♂ 33 tuổi (34)
3. Phạm Ngọc Tuyến ♂ 29 tuổi (32)
5. Phạm Ngọc Linh ♂ 25 tuổi (26)

chồng 1
Phạm Quyết ♂
30 tuổi (32) Mậu Thìn

quan hệ cưới
 
con
1. Phạm Minh Thắng ♂ chthọ 7 tuổi