Gia phả tộc NguyễnTrần Xuân Phán ♂
ngày sanh dd-mm-1964
55 tuổi (56) Giáp Thìn
cha Trần Xuân Lộc ♂ ch
thọ 83 tuổi
mẹ Trần thị Bông ♀
83 tuổi (84)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Trần thị Thu Ba ♀ 53 tuổi (54)
3. Trần Xuân Phú ♂ 51 tuổi (52)
4. Trần thị Thu Hà ♀ 48 tuổi (49)

vợ: không rõ
con
1. Trần thị Nhã ♀