Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Đây ♀
ngày sanh dd-mm-1953
66 tuổi (67) Quý Tỵ
cha Nguyễn Ẩm ♂ ch
thọ 63 tuổi
mẹ Lâm thị Lội ♀ ch
thọ 82 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
3. Nguyễn văn Sơn ♂ ch thọ 28 tuổi
4. Nguyễn văn Cu ♂ ch
5. Nguyễn văn Chiến (6 Luyến) 80 tuổi (75)
6. Nguyễn thị Về ♀ ch

chồng 1
Nguyễn Ngữ ♂
73 tuổi (74) Bính Tuất

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Nhung ♀42 tuổi (43)
2. Nguyễn Đức Tân ♂40 tuổi (41)
3. Nguyễn Đức Việt ♂38 tuổi (39)
4. Nguyễn Đức Thiện ♂ chthọ 1 tuổi
5. Nguyễn Đức Hùng ♂33 tuổi (34)
6. Nguyễn Đức Cường ♂31 tuổi (32)
7. Nguyễn Đức Đạt ♂29 tuổi (30)