Gia phả tộc NguyễnNguyễn Brandon ♂
tên gọi (Vinh)
ngày sanh dd-mm-2002
16 tuổi (18) Nhâm Ngọ
nơi sanh Philadelphia, Pennsylvania USA
cha Nguyễn Phillip ♂
(Phước) 49 tuổi (51)
mẹ Lâm Leeanne ♀
(Mỹ Thảo) 47 tuổi (49)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Andrew (Sang) 13 tuổi (15)
3. Nguyễn Jason (Đạt) 9 tuổi (10)