Gia phả tộc NguyễnNguyễn Andrew ♂
tên gọi (Sang)
ngày sanh dd-mm-2005
13 tuổi (15) Ất Dậu
nơi sanh Philadelphia, Pennsylvania USA
cha Nguyễn Phillip ♂
(Phước) 49 tuổi (51)
mẹ Lâm Leeanne ♀
(Mỹ Thảo) 47 tuổi (49)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Brandon (Vinh) 16 tuổi (18)
3. Nguyễn Jason (Đạt) 9 tuổi (10)