Gia phả tộc NguyễnNguyễn Thức ♂ ch
tên gọi (5 Thức)
ngày sanh 1937 - 2014
thọ 78 tuổi
ngày giỗ 18-08 AL
cha Nguyễn Thảo ♂ ch
(Khiết) thọ 48 tuổi
mẹ Nguyễn thị Thiệt ♀ ch
(bà Khiết) thọ 70 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Bưởi (Khiết) ch thọ 84 tuổi
2. Nguyễn thị Võ ♀ ch thọ 81 tuổi
3. Nguyễn thị Nghệ ♀ ch
5. Nguyễn thị Độ (Đạo) 81 tuổi (81)
6. Nguyễn thị Đương (bà 7) 75 tuổi (79)
7. Nguyễn Nhị (8 Nhị) 72 tuổi (74)
8. Nguyễn Dần (9 Dần) 71 tuổi (71)

vợ 1
Phạm thị Be ♀ ch
thọ 71 tuổi

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Kim Tuyến ♀ ch
2. Nguyễn thị Kim Liên ♀
3. Nguyễn thị Kim Loan ♀
4. Nguyễn văn Chí (Lớn)
5. Nguyễn văn Tồn (Nhỏ)
6. Nguyễn văn Tiền (Út)
7. Nguyễn thị Bình (Quít)
8. Nguyễn văn Định ♂43 tuổi (44)
9. Nguyễn Hồng Phát ♂