Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Độ ♀
tên gọi (Đạo)
ngày sanh dd-mm-1938
81 tuổi (80) Canh Thìn
cha Nguyễn Thảo ♂ ch
(Khiết) thọ 48 tuổi
mẹ Nguyễn thị Thiệt ♀ ch
(bà Khiết) thọ 70 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Bưởi (Khiết) ch thọ 84 tuổi
2. Nguyễn thị Võ ♀ ch thọ 81 tuổi
3. Nguyễn thị Nghệ ♀ ch
4. Nguyễn Thức (5 Thức) ch thọ 78 tuổi
6. Nguyễn thị Đương (bà 7) 75 tuổi (78)
7. Nguyễn Nhị (8 Nhị) 72 tuổi (73)
8. Nguyễn Dần (9 Dần) 71 tuổi (70)

chồng 1
Trần Đình Bảy ♂
83 tuổi (83) Đinh Sửu

quan hệ cưới
 
con
1. Trần Như Hùng ♂ ch
2. Trần Như Hải ♂58 tuổi (59)
3. Trần thị Ánh Tuyết ♀56 tuổi (57)
4. Trần Ngọc Huy ♂53 tuổi (54)
5. Trần Như Hy ♂51 tuổi (52)
6. Trần thị Ánh Thùy ♀50 tuổi (51)
7. Trần Như Hòa ♂47 tuổi (49)
8. Trần Như Hảo ♂45 tuổi (46)