Gia phả tộc NguyễnTrần thị Ánh Thùy ♀
ngày sanh dd-mm-1969
50 tuổi (51) Kỷ Dậu
cha Trần Đình Bảy ♂
83 tuổi (83)
mẹ Nguyễn thị Độ ♀
(Đạo) 81 tuổi (80)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Trần Như Hùng ♂ ch
2. Trần Như Hải ♂ 58 tuổi (59)
3. Trần thị Ánh Tuyết ♀ 56 tuổi (57)
4. Trần Ngọc Huy ♂ 53 tuổi (54)
5. Trần Như Hy ♂ 51 tuổi (52)
7. Trần Như Hòa ♂ 47 tuổi (49)
8. Trần Như Hảo ♂ 45 tuổi (46)

chồng 1
Bùi Việt Dũng ♂

quan hệ cưới
 
con
1. Bùi Anh Duy ♂