Gia phả tộc NguyễnNguyễn Thạch ♂ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ 14-05 AL
nơi chôn cất Đạm Thuỷ, Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Cao tổ Nguyễn Nham ♂ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Lúa (bà Hanh) ch
4. Nguyễn thị Hốc ♀ ch

vợ 1
Lê thị Xe (Thạch) ch

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Thạch (Quế) ch
2. Nguyễn thị Ư (Minh) ch
5. Nguyễn thị Thường (Trân) chthọ 87 tuổi
6. Nguyễn Biên (Châu) chthọ 69 tuổi
7. Nguyễn Đực ♂ ch