Gia phả tộc NguyễnPhan Thanh Huân ♂
ngày sanh dd-mm-1997
22 tuổi (23) Đinh Sửu
cha Phan Thanh Sơn ♂
46 tuổi (47)
mẹ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ♀
43 tuổi (44)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Phan thị Thanh Hằng ♀ 24 tuổi (25)