Gia phả tộc NguyễnHuỳnh thị Hường ♀ ch (dâu)
ngày sanh không rõ
ngày giỗ 23-12 AL

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Hường (2 Hường) 86 tuổi (87) Quý Dậu
quan hệ: cưới

con
1. Nguyễn thị Hường ♀64 tuổi (65)
2. Nguyễn văn Anh ♂54 tuổi (58)