Gia phả tộc NguyễnNguyễn Đáng ♀ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
cha Nguyễn Nồng ♂ ch
mẹ không rõ ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Thùy ♂ ch
2. Nguyễn Qui ♂ ch
3. Nguyễn Điềm ♂ ch
4. Nguyễn thị Chàm ♀ ch
5. Nguyễn văn Đìa (Thả) ch