Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Đào ♀
ngày sanh dd-mm-1970
49 tuổi (50) Canh Tuất
cha Nguyễn Tuông ♂ ch
(3 Hương, 3 Hậu) thọ 40 tuổi
mẹ Nguyễn thị Hoa ♀
73 tuổi (74)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
6. Nguyễn Ngọc Thắng ♂ 47 tuổi (48)

anh chị em khác mẹ
2. Nguyễn thị Hậu ♀ 61 tuổi (62)
3. Nguyễn Ngọc Thiện ♂ 57 tuổi (58)
4. Nguyễn Ngọc Đại ♂ 54 tuổi (56)