Gia phả tộc NguyễnPhạm thị Chen ♀ ch (dâu)
ngày sanh không rõ
ngày giỗ 20-08 AL

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Đưa ♂ ch
quan hệ: cưới

con
1. Nguyễn Tấn (2 Khá) chthọ 94 tuổi
2. Nguyễn Đón (3 Đón) chthọ 80 tuổi
3. Nguyễn Xứng (Lợi) chthọ 37 tuổi
4. Nguyễn Soạn ♂ chthọ 38 tuổi