Gia phả tộc NguyễnNguyễn Tiếng Lực ♂
tên gọi (Phát)
ngày sanh dd-mm-1945
74 tuổi (76) Giáp Thân
nơi sanh Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Nguyễn Biên ♂ ch
(Châu) thọ 69 tuổi
mẹ Phạm thị Dương ♀ ch
thọ 64 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Biên (Ký) ch thọ 45 tuổi
3. Nguyễn Văn Long (Ánh-Hồng) ch thọ 73 tuổi
5. Nguyễn thị Lưỡng ♀ ch thọ 24 tuổi
7. Nguyễn Thị Tý (Tý) 73 tuổi (74)
8. Nguyễn Ngọc Anh (9 Tân-Trang) 72 tuổi (69)
9. Nguyễn Mười ♂ ch thọ 8 tuổi

vợ 1
Võ thị Quyễn ♀
74 tuổi (75) Ất Dậu

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn văn Chấn ♂ chthọ 5 tuổi
2. Nguyễn thị Kim Hưng ♀50 tuổi (52)
3. Nguyễn Phillip (Phước)50 tuổi (51)
4. Nguyễn văn Hùng ♂48 tuổi (49)
5. Nguyễn văn Hữu ♂45 tuổi (47)
6. Nguyễn Văn Hạnh ♂43 tuổi (44)
7. Nguyễn văn Phú ♂37 tuổi (39)
8. Nguyễn thị Kim Cúc ♀36 tuổi (37)