Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Lan ♀ (dâu)
ngày sanh dd-mm-1960
59 tuổi (60) Canh Tý
cha Nguyễn văn Xuyên
mẹ Nguyễn thị Thiện

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Chương (3 Chương ) ch thọ 52 tuổi
quan hệ: cưới

con
1. Nguyễn văn Lâm ♂36 tuổi (37)
2. Nguyễn Thành Liêm ♂33 tuổi (35)
3. Nguyễn Thành Lưu ♂31 tuổi (32)
4. Nguyễn Thành Luân ♂29 tuổi (30)