Gia phả tộc NguyễnTrần Đức Nước ♂ (rể)
ngày sanh dd-mm-1960
59 tuổi (60) Canh Tý
nơi sanh Mộ Đức, Quảng Ngãi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
vợ
Nguyễn thị Thanh ♀ 55 tuổi (56) Giáp Thìn
quan hệ: cưới

con
1. Trần thị Tịnh ♀35 tuổi (36)
2. Trần Quang Thịnh ♂31 tuổi (32)
3. Trần Quang Thọ ♂29 tuổi (30)
4. Trần Quang Tiển ♂27 tuổi (28)
5. Trần Quang Thảo ♂25 tuổi (26)