Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Tuyết Nhung ♀
ngày sanh dd-mm-1967
52 tuổi (53) Đinh Mùi
cha Nguyễn văn Đặng ♂
75 tuổi (76)
mẹ Phạm thị Thanh ♀
73 tuổi (74)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Minh Sâm ♀
3. Nguyễn Xuân Phương ♂ 42 tuổi (43)
5. Nguyễn thị Kim Chi ♀ 38 tuổi (39)
6. Nguyễn Ngọc Diệp ♂ 35 tuổi (36)