Gia phả tộc NguyễnNguyễn Ngọc Diệp ♂
ngày sanh dd-mm-1984
35 tuổi (36) Giáp Tý
cha Nguyễn văn Đặng ♂
75 tuổi (76)
mẹ Phạm thị Thanh ♀
73 tuổi (74)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Tuyết Nhung ♀ 52 tuổi (53)
2. Nguyễn thị Minh Sâm ♀
3. Nguyễn Xuân Phương ♂ 42 tuổi (43)
5. Nguyễn thị Kim Chi ♀ 38 tuổi (39)