Gia phả tộc NguyễnHuỳnh Minh Đạo ♂
ngày sanh dd-mm-1963
56 tuổi (57) Quý Mẹo
nơi sanh Việt Nam
cha Huỳnh Minh Lan ♂ ch
(Ký) thọ 69 tuổi
mẹ Nguyễn thị Biên ♀ ch
(Ký) thọ 45 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Huỳnh thị Kim Cương (Ký) ch thọ 63 tuổi
3. Huỳnh Minh Tài ♂ 57 tuổi (59)
7. Huỳnh thị Kim Nữ ♀ 53 tuổi (54)
8. Huỳnh Minh Cường ♂ 48 tuổi (50)
9. Huỳnh Minh Hùng (Tùng) 47 tuổi (48)
10. Huỳnh Minh Út ♂ ch

vợ 1
Võ thị Lâm (Tâm)
50 tuổi (51) Kỷ Dậu

quan hệ cưới
 
con
1. Huỳnh thị Mỹ An ♀22 tuổi (24)
2. Huỳnh Minh Đạt ♂19 tuổi (21)