Gia phả tộc NguyễnHuỳnh Minh Đạt ♂
ngày sanh dd-mm-1999
19 tuổi (21) Kỷ Mẹo
nơi sanh tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
cha Huỳnh Minh Đạo ♂
55 tuổi (57)
mẹ Võ thị Lâm ♀
(Tâm) 50 tuổi (51)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Huỳnh thị Mỹ An ♀ 22 tuổi (24)