Gia phả tộc NguyễnLê văn Lương ♂ (rể)
ngày sanh dd-mm-1940
79 tuổi (80) Canh Thìn

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
vợ
_Lê thị Đàn ♀
quan hệ: cưới

con
1. Lê thị Muôn ♀64 tuổi (66)
3. Lê thị Nguyền ♀
4. Lê thị Ghi ♀
5. Lê thị Phúc ♀
6. Lê thị Nhạc (Lina)
7. Lê thị Lan ♀
8. Lê thị Huệ ♀44 tuổi (45)
9. Lê thị Mai ♀40 tuổi (42)