Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Trọng ♂
ngày sanh dd-mm-2000
19 tuổi (20) Canh Thìn
nơi sanh tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
cha Nguyễn văn Sang ♂
(Hùng) 61 tuổi (63)
mẹ Huỳnh thị Kim Nữ ♀
53 tuổi (54)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Huỳnh Nhi ♀ 25 tuổi (27)