Gia phả tộc NguyễnHuỳnh Minh Cường ♂
ngày sanh dd-mm-1970
48 tuổi (50) Canh Tuất
nơi sanh Đồng Nai, Việt Nam
cha Huỳnh Minh Lan ♂ ch
(Ký) thọ 69 tuổi
mẹ Nguyễn thị Biên ♀ ch
(Ký) thọ 45 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Huỳnh thị Kim Cương (Ký) ch thọ 63 tuổi
3. Huỳnh Minh Tài ♂ 57 tuổi (59)
6. Huỳnh Minh Đạo ♂ 56 tuổi (57)
7. Huỳnh thị Kim Nữ ♀ 53 tuổi (54)
9. Huỳnh Minh Hùng (Tùng) 47 tuổi (48)
10. Huỳnh Minh Út ♂ ch

vợ 1
Lê thị Bích Ngà ♀
44 tuổi (45) Ất Mẹo

quan hệ cưới
 
con
1. Huỳnh Lê Bích Nguyệt ♀18 tuổi (19)
2. Huỳnh Lê Minh Đức ♂6 tuổi (7)