Gia phả tộc NguyễnHuỳnh Minh Út ♂ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ 05-02 AL
nơi chôn cất căn cứ 4, huyện Long khánh Đồng Nai, Việt Nam
cha Huỳnh Minh Lan ♂ ch
(Ký) thọ 69 tuổi
mẹ Nguyễn thị Biên ♀ ch
(Ký) thọ 45 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Huỳnh thị Kim Cương (Ký) ch thọ 63 tuổi
3. Huỳnh Minh Tài ♂ 57 tuổi (59)
6. Huỳnh Minh Đạo ♂ 55 tuổi (57)
7. Huỳnh thị Kim Nữ ♀ 53 tuổi (54)
8. Huỳnh Minh Cường ♂ 48 tuổi (50)
9. Huỳnh Minh Hùng (Tùng) 47 tuổi (48)