Gia phả tộc NguyễnNguyễn .... ♂ ch
tên gọi (Hai)
ngày sanh không rõ
ngày giỗ 12-10 AL
cha Nguyễn Biên ♂ ch
(Châu) thọ 69 tuổi
mẹ Nguyễn thị Lãng ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em khác mẹ
2. Nguyễn thị Biên (Ký) ch thọ 45 tuổi
3. Nguyễn Văn Long (Ánh-Hồng) ch thọ 73 tuổi
5. Nguyễn thị Lưỡng ♀ ch thọ 24 tuổi
6. Nguyễn Tiếng Lực (Phát) 74 tuổi (76)
7. Nguyễn Thị Tý (Tý) 73 tuổi (74)
8. Nguyễn Ngọc Anh (9 Tân-Trang) 72 tuổi (69)
9. Nguyễn Mười ♂ ch thọ 8 tuổi