Gia phả tộc NguyễnNguyễn Jason ♂
tên gọi (Đạt)
ngày sanh dd-mm-2010
9 tuổi (10) Canh Dần
nơi sanh Philadelphia, Pennsylvania USA
cha Nguyễn Phillip ♂
(Phước) 49 tuổi (51)
mẹ Lâm Leeanne ♀
(Mỹ Thảo) 47 tuổi (49)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Brandon (Vinh) 16 tuổi (18)
2. Nguyễn Andrew (Sang) 13 tuổi (15)