Gia phả tộc NguyễnVõ Nguyễn Tú Trinh ♀
tên gọi (út)
ngày sanh dd-mm-2009
9 tuổi (11) Kỷ Sửu
cha Võ văn Quân ♂
54 tuổi (56)
mẹ Nguyễn thị An ♀
51 tuổi (53)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Võ Nguyễn Quế Trâm (Ngân) 22 tuổi (24)
2. Võ Nguyễn Minh Trí (Phúc) 18 tuổi (20)
3. Võ Nguyễn Quế Trân (Diệu) 15 tuổi (17)