Gia phả tộc NguyễnHuỳnh Quốc Khánh ♂
ngày sanh dd-mm-2009
10 tuổi (11) Kỷ Sửu
cha Huỳnh Minh Hùng ♂
(Tùng) 47 tuổi (48)
mẹ Phan thị Hạnh ♀
35 tuổi (36)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Huỳnh Ngọc Phương Vy ♀ 12 tuổi (13)