Gia phả tộc NguyễnNguyễn Trịnh Minh Hương ♀
ngày sanh dd-mm-2010
8 tuổi (10) Canh Dần
cha Nguyễn văn Hùng ♂
47 tuổi (49)
mẹ Trịnh thị Hồng Dung ♀
50 tuổi (51)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Trịnh Minh Hằng (Trân Trân) 16 tuổi (17)
2. Nguyễn Trịnh Minh Hân (Băng Băng) 12 tuổi (13)