Gia phả tộc NguyễnNguyễn Thị Tâm ♀
ngày sanh dd-mm-1964
55 tuổi (56) Giáp Thìn
nơi sanh Chơn Thành, Bình Long, Việt Nam
cha Nguyễn Văn Long ♂ ch
(Ánh-Hồng) thọ 73 tuổi
mẹ Nguyễn Thị Biền ♀
82 tuổi (83)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Văn Nhãn ♂ 60 tuổi (62)
2. Nguyễn văn Nhĩ ♂ 57 tuổi (59)
4. Nguyễn Thị Tuyết ♀ 53 tuổi (54)
5. Nguyễn Văn Thành ♂ 50 tuổi (51)
6. Nguyễn Thị Hiệp ♀ 47 tuổi (48)
7. Nguyễn Thị Tình ♀ 45 tuổi (46)
8. Nguyễn văn Nghĩa ♂ 42 tuổi (44)

anh chị em khác mẹ
9. Nguyễn Văn Thịnh ♂ 35 tuổi (37)
10. Nguyễn Văn Thông ♂ 30 tuổi (31)