Gia phả tộc NguyễnBùi thị Nhị ♀
ngày sanh dd-mm-1951
68 tuổi (69) Tân Mẹo
nơi sanh Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Bùi Qua ♂ ch
(Nhứt) thọ 66 tuổi
mẹ Nguyễn thị Cứng ♀
(Nhứt) 90 tuổi (92)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Bùi thị Nhứt ♀
2. Bùi văn Thanh (Nhì) ch
4. Bùi thị Búp ♀
5. Bùi thị Bông ♀ ch
6. Bùi thị Xanh ♀ ch
7. Bùi thị Phương ♀
8. Bùi văn Lâm (9 Lớn) 60 tuổi (61)
9. Bùi thị Khôn ♀ ch
10. Bùi thị Hết ♀
11. Bùi thị Hơi ♀ 53 tuổi (54)
12. Bùi Thừa ♂ 52 tuổi (53)
13. Bùi Minh Thiên ♂ 49 tuổi (50)

chồng 1
Nguyễn Văn Tùng ♂
70 tuổi (71) Kỷ Sửu

quan hệ cưới
    không / chưa có con