Gia phả tộc NguyễnBùi thị Bông ♀ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
cha Bùi Qua ♂ ch
(Nhứt) thọ 66 tuổi
mẹ Nguyễn thị Cứng ♀
(Nhứt) 90 tuổi (92)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Bùi thị Nhứt ♀
2. Bùi văn Thanh (Nhì) ch
3. Bùi thị Nhị ♀ 68 tuổi (69)
4. Bùi thị Búp ♀
6. Bùi thị Xanh ♀ ch
7. Bùi thị Phương ♀
8. Bùi văn Lâm (9 Lớn) 60 tuổi (61)
9. Bùi thị Khôn ♀ ch
10. Bùi thị Hết ♀
11. Bùi thị Hơi ♀ 53 tuổi (54)
12. Bùi Thừa ♂ 52 tuổi (53)
13. Bùi Minh Thiên ♂ 49 tuổi (50)