Gia phả tộc NguyễnBùi văn Lâm ♂
tên gọi (9 Lớn)
ngày sanh dd-mm-1959
60 tuổi (61) Kỷ Hợi
nơi sanh Đạm Thủy Nam, Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Bùi Qua ♂ ch
(Nhứt) thọ 66 tuổi
mẹ Nguyễn thị Cứng ♀
(Nhứt) 90 tuổi (92)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Bùi thị Nhứt ♀
2. Bùi văn Thanh (Nhì) ch
3. Bùi thị Nhị ♀ 68 tuổi (69)
4. Bùi thị Búp ♀
5. Bùi thị Bông ♀ ch
6. Bùi thị Xanh ♀ ch
7. Bùi thị Phương ♀
9. Bùi thị Khôn ♀ ch
10. Bùi thị Hết ♀
11. Bùi thị Hơi ♀ 53 tuổi (54)
12. Bùi Thừa ♂ 52 tuổi (53)
13. Bùi Minh Thiên ♂ 49 tuổi (50)

vợ 1
Trịnh thị Bia ♀
59 tuổi (61) Kỷ Hợi

quan hệ cưới
 
con
1. Bùi văn Hiền ♂ chthọ 37 tuổi
2. Bùi thị Hồng Vân ♀35 tuổi (36)
3. Bùi văn Vương ♂ ch
4. Bùi văn Lời ♂30 tuổi (31)