Gia phả tộc NguyễnNguyễn Đỗ Khánh Linh ♀
ngày sanh dd-mm-2003
15 tuổi (17) Quý Mùi
nơi sanh Chơn Thành, Việt Nam
cha Nguyễn Ngọc Sơn ♂
43 tuổi (45)
mẹ Đỗ thị Vân ♀
44 tuổi (46)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Đỗ Bảo Kha ♂ 10 tuổi (12)