Gia phả tộc NguyễnBùi thị Hơi ♀
ngày sanh dd-mm-1966
53 tuổi (54) Bính Ngọ
cha Bùi Qua ♂ ch
(Nhứt) thọ 66 tuổi
mẹ Nguyễn thị Cứng ♀
(Nhứt) 91 tuổi (92)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Bùi thị Nhứt ♀
2. Bùi văn Thanh (Nhì) ch
3. Bùi thị Nhị ♀ 68 tuổi (69)
4. Bùi thị Búp ♀
5. Bùi thị Bông ♀ ch
6. Bùi thị Xanh ♀ ch
7. Bùi thị Phương ♀
8. Bùi văn Lâm (9 Lớn) 60 tuổi (61)
9. Bùi thị Khôn ♀ ch
10. Bùi thị Hết ♀
12. Bùi Thừa ♂ 52 tuổi (53)
13. Bùi Minh Thiên ♂ 49 tuổi (50)

chồng 1
Trần Trúc ♂ ch
thọ 50 tuổi

quan hệ cưới
 
con
1. Trần thị Vui ♀34 tuổi (35)
2. Trần thị (Xíp Rin)30 tuổi (31)
3. Trần Rô Bin ♂28 tuổi (29)
4. Trần Rô Bi ♂26 tuổi (27)
5. Trần thị Rô Binh ♀24 tuổi (25)
6. Trần Rô Thương ♂15 tuổi (16)