Gia phả tộc NguyễnNguyễn Đỗ Bảo Kha ♂
ngày sanh dd-mm-2008
10 tuổi (12) Mậu Tý
nơi sanh Chơn Thành, Việt Nam
cha Nguyễn Ngọc Sơn ♂
43 tuổi (45)
mẹ Đỗ thị Vân ♀
44 tuổi (46)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Đỗ Khánh Linh ♀ 15 tuổi (17)